close
تبلیغات در اینترنت
نمونه سوالات علوم تجربی

روی لینک بالا ی کلیک کن ممنون


نمونه سوالات علوم تجربی

نمونه سوالات علوم تجربی

نمونه سوالات علوم تجربی
نمونه سوالات علوم تجربی
آموزش و کدنویسی فایل های گرافیک وردپرس گالری عکس قالب سایت
محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
 • دانلود نمونه سوال امتحان نهایی خرداد 1393 رشته ریاضی(سال سوم متوسطه)
 • دانلود نمونه سوال ادبیات(امتحان نهایی سال سوم متوسطه)
 • دانلود جزوه عربی سال سوم متوسطه(رشته ریاضی و تجربی)
 • دانلود نمونه سوالات دنباله های حسابی و هندسی(حسابان سوم متوسطه(رشته ریاضی))
 • دانلود پاسخ اندیشه و تحقیق های دین و زندگی سوم متوسطه
 • محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

  نمونه سوالات علوم تجربی

  این مطلب رو در چهارشنبه 21 دي 1390 ساعت: 7:6بعد از ظهر در سایت قرار داده است.

  دانش اموزان عزيز بعد از خواندن كامل كتاب با مطالعه نمونه سئوالات زير يافته ها و معلومات خود را امتحان كنيد.

  الف)- سئولات كامل كردني

  مفهوم توان هم براي نشان دادن ............... انجام كار و هم براي مشخص كردن .................سرعت توليد با مصرف ............است-1-

  توان مصرفي بيشتر وسيله هاي برقي بر حسب .................. روي بد نه آنها نوشته شده است-2-

  جيمز وات مخترع ................. است- 3-

  جيمز وات توان ماشين خود را بر حسب ................... بيان كرده است -4-

  هر قوه اسب برابر با ............... وات است- 5-

  وسيله اي كه كار براي ما آماده مي كند.....................ناميده مي شود-6-

  مي توان گفت جك با ............. و................. هر دو به ما كمك مي كند-7-

  مزيت مكانيكي يك ماشين نسبت به نيرويي است كه به .................. وارد مي شود و نيرويي كه ماشين به ................. وارد مي كند-8-

  سطح شيبدار در مقابل كار انجام شده ............ ايجاد نمي كند ، بلكه فقط ........... را آسانتر مي نمايد-9-

  مقدارانرژي داده شده به ماشين با مقدار انرژي كه از ماشين گرفته مي شود................. است-10-

  مقداري از انرژي داده شده به ماشين كه صرف انجام كار مورد نظر ما مي شود................... نام دارد-11-

  نسبت كار داده شده به ماشين كه به صورت گرما هدر مي رود كه به آن ................... مي گويند-12-

  (الف)جملات زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.5/18نمره هر نقطه چین نیم نمره

  1- وقتي جسم در جهتي كه نيرو بر آن وارد مي شود به حركت در آيد ،مي گوييم …………… انجام شده است.

  2- اگر بر يك جسم نيرو وارد شود ولي جسم به حركت در نيايد كار انجام …………… است.

  3- اگر نيرويي بر يك جسم متحرك وارد شودو ..……….جسم در جهت وارد شدن نيرو تغيير كند در اين صورت كار انجام شده است.

  4- حركت آزادانه اجسام در فضاي بي كران انجام كار محسوب …………… .

  5- اگر شخصي 20كيلوگرمي وزنه اي 3كيلويي را 10 مترجابجا كند ……………ژول كارانجام داده است.

  6- فردي جعبه چوبي سنگيني را در جهت افق حمل مي كند ، در اين صورت نيروي وزن كار انجام …………… .

  7- مقدار كار انجام شده روي يك جسم به ميزان …………… كه بر جسم وارد مي شود واندازه …………… جسم بستگي دارد.

  8- هر چه نيرو وجابه جايي كمتر باشد ، مقدار كار انجام شده …………… است.

  9- مقدار كار بر حسب …………… اندازه گيري مي شود.

  10- وزن هر جسم بر روي زمين …………… است كه از طرف زمين بر آن جسم وارد مي شود.

  11- نيروي وزن از نظر عددي ،تقريبا” مساوي با …………… برابر جرم آن جسم بر حسب كيلو گرم است .

  12- معادله را كامل كنيد. ……… *……… = كار

  13- براي اندازه گيري انرژي از يكاي …………… استفاده مي شود.

  14- در سطح شيب دارهرچه زاويه شيب كمتر باشد افزايش نيرو ………………..…است.

  15- مزيت كمتراز يك مخصوص ماشينهايي است كه …………………………………………………دارند.

  16- هنگام انجام كار ممكن است انرژي از ………… به ………… ديگر تبديل شود.

  17- هنگام انجام كار ممكن است انرژي از يك ………… به ………… انتقال يابد .

  18- اگر جسمي ………… داشته باشد ، مي تواند كار انجام دهد.

  19- در چرخ ومحوري كه افزايش نيروداردهرچه شعاع محوربيشترباشدمزيت ………………مي شود.

  20- كارو …………… ارتباط بسيار نزديكي با يكديگر دارند .

  21- يك اسب بخار،………………………كيلووات است.

  22- يك كيلو ژول برابر …………… ژول است.

  23- توان درواقع ……………انجام كاراست.

  24- توان نشان دهنده ميزان …………… انجام شده در واحد …………… است.

  25- معادله توان نسبت مقدار …………… به …………… ، انجام كار است.

  26- مقدار توان را بر حسب …………… اندازه مي گيرند.

  27- يك وات ماشيني است كه در مدت يك ثانيه………………… ژول ………………… انجام مي دهد.

  28- ماهيان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

  29- در جدول تناوبي عناصر عنصرها به ترتيب…………مرتب شده اند.

  30- محلول رقيق اسيد سولفوريك درباتري اتومبيل…………ناميده مي شود

  (ب)جملات صحيح و نادرست را مشخص كنيد:1نمره

  1- كارتنهادرصورتي انجام مي شود كه راستاي نيرو وجابجايي بر هم عمود باشد.(‌‌‌ )

  2- دراهرم نوع سوم تمام طول اهرم را بازوي محرك تشكيل مي دهد.( )

  3- مزيت مكانيكي نشان مي دهد كه درصدكار مفيدچقدراست.( )

  4- فندق شكن يك اهرم نوع سوم است.( )

  (ج) سئولات تستی:2.25نمره

  1- در O چندنوترون وجوددارد؟

  (الف) 8 (ب) 18 (ج) 10 (د) 26

  2- عددجرمي برابر كدام موردزيراست؟

  (الف) عدداتمي+پروتونها (ب) عدداتمي +نوترونها (ج) الكترون +پروتون (د) نوترون ضربدر2

  3- به نظركدام دانشمند در اتم بارهاي منفي توسط بارهاي مثبت احاطه شده اند؟

  (الف) تامسون (ب) دالتون (ج) رادرفورد (د) دموكريت

  4- مدل فعلي اتمها به نظريه كدام دانشمند نزديك است؟

  (الف)تامسون (ب) بور (ج) رادرفورد (د) دالتون

  5- سبكترين ايزوتوپ اكسيژن……… وفراوانترين ايزوتوپ آن ……….است.

  (الف) O - O (ب) O - O (ج) O O - (د) - O O

  6- نمادعنصري با10 پروتون و12 نوترون كدام است؟(X نماد يك عنصراست)

  (الف)X (ب) X (ج) X (د) X

  7- كدام گزينه نمي تواند نما د شيميايي يك عنصرباشد؟

  (الف) A (ب) B (ج) AB (د) Aa

  8- سنگينترين ذره اتم ……… و سبكترين آن ……….است.

  (الف) نوترون-پروتون (ب) نوترون - الكترون (ج) پروتون -نوترون (د) الكترون-پروتون

  9-كدام نظريه مربوط به ارنست رادرفورد است؟

  (الف)اتم يك هسته كوچك دارد كه بيشتر جرم اتم درآن قراردارد.

  (ب)هسته از ذره هايي به نام پروتون ساخته شده كه داراي بار مثبت است.

  (ج) پروتون هاي سازنده هسته بوسيله الكترونها محاصره شده اند با اين حال بيشترفضاي اتم خالي است.

  (د) همه موارد

  33- تفاوت چرخ و محور رابااهرم وقرقره بيان كنيد.75/نمر

  34- بازده ماشيني راحساب كنيد كه كل كارش 150 و كار غير مفيدش 60 ژول باشد . 5/نمره

  35- مزيت سطح شيب داري راحساب كنيد كه ارتفاعش 30 وطولش 50 سانتيمتر باشد. اگر ارتفاعش رانصف كنيم مزيت چند برابر مي شود؟/1نمره

  36- شخصي40كيلوگرمي مسافت300متررادر5/1دقيقه طي مي كندتوان او چندوات و چندكيلووات است؟75/نمره

  37-اهرمي رارسم كنيد كه تنها با افزايش نيرو به ما كمك كند .اگر تمام طول اهرم 50وفاصله نيروي مقاوم تا محرك10 سانتيمتر باشد با نيروي 130 نيوتني بر چه مقاومتي مي توانيم غلبه كنيم ؟25/1نمره

  38- چرخ و محوري را رسم كنيد كه افزايش نيروداشته باشد.در اين چرخ ومحور اگرشعاع چرخ 15وشعاع محور CM5 باشد مزيت چقدراست؟1نمره

  نمونه 2


  الف) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:3 نمره

  1-هسته جامد زمين از جنس نيكل و…………است.

  2-ماهيان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

  3-ماده اصلي سازنده كروموزومها…………است.

  4-جوهر نمك نام ديگر اسيد …………است.

  5-در جدول تناوبي عناصر عنصرها به ترتيب…………مرتب شده اند.

  6-محلول رقيق اسيد سولفوريك درباتري اتومبيل…………ناميده مي شود.

  7-بار الكتريكي اتم در حالت عادي………… است.

  8-فشار نيرويي است كه به طور عمود بر ………… وارد مي شود.

  9-توان به معني …………انجام كار است.به عبارت ديگر توان نشان دهنده ميزان كار انجام شده در واحد…………است.

  10-معمولا دماي ستاره قرمز از ستاره…………كمتر است.

  11-سنگواره نام ديگر…………است.  ب) جملات صحيح ونادرست را مشخص كنيد:3نمره

  1-هسته داخلي زمين به حالت جامد است ( )

  2-معروفترين صورت فلكي دب اكبر است ( )

  3-بر اساس نظريه انتخاب طبيعي افراد ناسازگارتر از بين مي روند ( )

  4-DNA درون كروموزوم ها قرار دارد. ( )

  5-پيوند كوالانسي از اتصال اتم هاي مولكول ها حاصل مي شود( )

  6-عدد جرمي همان وزن اتم است( )

  7-جرم نسبي پروتون از الكترون كمتر است( )

  8-تفاوت اتم عناصر مختلف در محل قرار گرفتن پروتونهاي انهاست. ( )

  9-فشار مايعات به شكل ظرفي كه در ان قرار دارند بستگي ندارد( )

  10-فشار با سطح نسبت معكوس دارد( )

  11-قرقره ثابت و اهرم نوع اول همانند يكديگر به ما كمك مي كنند. ( )

  12-پيدايش گياهان گلدار تا اواخر سنوزوئيك طول كشيد( )

  ج)سوالات تكميلي:1نمره

  1-جهش به وجود آورنده تغييرات در جانداران وانتخاب طبيعي

  2-تفاوت اصلي پلوتو وزهره با سيارات ديگر در ان است كه ………………………………………………………………………

  د)سوالات تشريحي:

  1-منظور از اثر گلخانه اي چيست؟1نمره

  2-دانشمندان چگونه دماي يك سياره را بر اساس رنگ ان تخمين مي زنند؟1نمره

  3-(الف) ورقه هاي پوسته زمين به چند شكل مي توانندنسبت به هم جابه جا شوند ؟(ب)در كدام حالت جزاير قوسي تشكيل مي شوند؟5/1نمره

  4-(الف)منظور از جهش چيست؟(ب)چرا دانشمندان عقيده دارند كه DNA مولكولي بسيار با ثبات است؟1نمره

  5-(الف)منظور از عدد جرمي چيست؟(ب)مدل تامسون ورادرفورد چه تفاوت هايي با يكديكر دارند؟1نمره

  6-(الف)القاي مغناطيسي يعني چه؟(ب)آيا ميتوان به روش القاي مغناطيسي دردوجسم رسانا بار ناهمنام توليدكرد؟چگونه؟1نمره

  7-(الف)منظور از الكترون آزاد يا ظرفيتي چيست؟(ب)روش باردار كردن القايي را با رسم شكل توضيح دهيد؟5/1نمره

  8-(الف)توان چيست؟ (ب)آذرخش را چگونه تعريف مي كنيد؟1نمره

  ه) مسائل:

  1-شخصي 35كيلوگرمي مسافت 200متررادريك دقيقه طي مي كندتوان او چقدر است؟25/1نمره

  2-در يك پيچ اگر محيط پيچ Cm 2 وپاي پيچ mm 5 باشدبراي غلبه بر نيروي 100نيوتني چه نيرويي لازم است؟25/1نمره

  3-چرخ ومحوري رارسم كنيد كه تنها افزايش مسافت و سرعت اثر نيرو داشته باشد؟5/0نمره

  4-در يك اهرم كه تنها افزايش نيرو دارد اگر طول كل اهرم mm 5 باشدوفاصله نيروي مقاوم تا محرك 5/1 متر باشد براي غلبه بر وزنه 200نيوتني چه نيرويي لازم است؟1نمره

  سئوال اختياري: 3مورد ازعوامل انتقال بيماري ايدز ازفرد بيمار به ديگران را بنويسيد.1نمره

  پروردگارا تو آني كه من مي خواهـم پس آنم كن كه تو خواهـي
  ………………………………………………………………..….


  برچسب ها : ,,,,,,,,
  تعداد بازديد : 665
  نظرات()

  بخش نظرات این مطلب


  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  کلیه حقوق مادی و معنوی نزد (( راهنمای دروس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان )) محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد.
  خرمشهر کیدز لاولی کیدز پسران شیاطین سیاه